Y-300 – Energetyzujący środek do mycia zęz i kadłubów

q360

Produkt do mycia zęz oraz zewnętrznych i wewnętrznych części pojazdów pływających. Środek o odczynie zasadowym, o silnych właściwościach czyszczących, rozkładających brud; łatwo się spłukuje, chroni przed powstawianiem plam i nowych zabrudzeń.

SPOSÓB UŻYCIA: mycie zęzy – stosować w proporcjach 1/10 z wodą. Mycie łodzi: stosować w proporcjach 1/25 z wodą.

UWAGA: Nie dopuścić do wyschnięcia produktu na powierzchni. Nagrzane powierzchnie przed nałożeniem produktu należy najpierw schłodzić. Produkt  należy rozcieńczać zgodnie z instrukcją. Nie stosować na aluminium i stopach.

Zawiera (Reg. dotycząca detergentów CE nr 648/2004): > 5% <15% surfaktanty kationowe, niejonowe surfaktanty, <5% fosfoniany, środek zapachowy.

Środek żrący

Zawiera: WODOROTLENEK POTASU> 2% <5% N° CE 215-181-3

Powoduje poważne oparzenia. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Działa szkodliwie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Unikać kontaktu z oczami. W przypadku kontaktu z oczami, natychmiast przemyć oczy dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią odzież ochronną, rękawice oraz ochronę oczu i twarzy. W przypadku wypadku lub złego samopoczucia należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza (jeśli to możliwie, pokazać etykietę produktu). Środek oraz opakowanie powinny być utylizowane jako niebezpieczne odpady. W przypadku połknięcia produktu wypłukać usta wodą (tylko wtedy, gdy osoba jest przytomna).