Y-700 – Detergent do odbijaczy

q360

Natychmiastowo i skutecznie usuwa zabrudzenia z gumowych powierzchni odbijaczy. Doskonały do usuwania śladów smoły.

SPOSÓB UŻYCIA: stosować produkt skoncentrowany lub rozcieńczony w 50% z wodą. Namoczyć powierzchnię, a następnie rozprowadzić środek za pomocą ściereczki, spłukać wodą.

Zawiera: (Reg. dotycząca detergentów CE nr 648/2004):>30% węglowodory aromatyczne, <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, limonen.

Szkodliwy, Szkodliwy dla środowiska, łatwopalny

Zawiera: węglowodory, C9, aromaty, limonen

Ekstremalnie łatwopalne. Działa drażniąco na oczy i system oddechowy. Może powodować podrażnienia skóry. Działa szkodliwie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się,  niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Szkodliwy: może powodować uszkodzenia płuc w przypadku połknięcia. Powtarzający się kontakt ze środkiem może powodować pękanie oraz suchość skóry. Trzymać z dala od źródeł ciepła. Nie palić. Unikać kontaktu z oczami. Nosić odzież ochronną oraz rękawice. W przypadku pożaru zastosować pianę chemiczną, CO2, w proszku. Nie używać wody. Środek oraz opakowanie powinny być utylizowane jako niebezpieczne odpady. W przypadku połknięcia nie wywoływać wymiotów: natychmiast udać się do lekarza, pokazać lekarzowi etykietę produktu.